تیر ۵, ۱۳۹۷

نگاهی به شکل گیری #جنینی انسانی

جنین- سلول بنیادی، سلول درمانیبر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط دکتر علی بریوانلو و همکارانش در دانشگاه راکفلر مدار مولکولی را نشان داده است که #سرنوشت سلول ها را تعیین می کند. این مطالعه که پلت فرم جدیدی را برای مطالعه اولیه ترین مراحل #تکوین انسانی ایجاد کرده است می تواند منجر به درمان طیف وسیعی از بیماری ها شود.

🔴بریوانلو و همکارانش در این مطالعه از سلول های بنیادی جنینی و اجسام جنینی مشتق از آن ها استفاده کردند و مشاهده کردند که تحریک این اجسام جنینی با BMP4 موجب می شود که سلول های بنیادی جنینی انسانی برای تولید لایه های زایای جنینی خود سازماندهی شوند. در ادامه آن ها نشان دادند که در این کلونی ها یا اجسام سلولی، پیام رسانی Wnt به تنهای برای القای خط اولیه کافی است و تحریک هم زمان با Wnt و اکتیوین منجر به القای سازمان دهنده می شود که بوسیله تشکیل نواحی حاشیه ای واضح در جنین، بیان مارکرهای گذار #اپی تلیالی-مزانشیمی و بیان فاکتور رونویسی خاص سازمان دهنده به نام GSC مشخص می شود.

🔴زمانی که این کلونی های سلول های بنیادی انسانی دارای سازمان دهنده به جنین جوجه پیوند شدند، محور ثانویه ای را در جنین شکل دادند و یک سرنوشت عصبی را در میزبان القا کردند. درک این مطلب که چگونه سلول های بنیادی تمایز نیافته به نوعی خاص از بافت ها تبدیل می شوند، یکی از ضروریات طب بازساختی است که به تکنولوژی های مبتنی بر سلول های بنیادی برای #ترمیم و #جوان سازی بافت های بیمار و آسیب دیده یا جایگزین کردن آن ها با بافت های جدید تکیه دارد.