بازبرنامه ریزی سلول های خونی برای بهبود بیماران مبتلا به بیماری مغزی

محققان دانشگاه استنفورد از تکنیک های بازبرنامه ریزی و دگرتمایزی برای تبدیل سلول های خونی بیماران مبتلا به بیماری مغزی مانند شیزوفرنی برای تولید سلول های عصبی در محیط آزمایشگاهی استفاده کرده اند. بر این اساس، محققین دانشگاه استنفورد به کمک بازبرنامه ریزی سلولی توانسته اند سلول های خونی بیماران مبتلا به بیماری مغزی را گرفته و آنها را به طور مستقیم و به کمک فاکتورهای رونویسی خاص به سلول های عصبی یا نورون مغزی تمایز دهند.

از این رو، این سلول ها خونی تغییر شکل داده و از سلول های گرد به سلول هایی با زوائد منشعب تبدیل شدند. از آنجایی که مطالعه بیماری های مغزی بدلیل منحصربودن ژنتیک هر فرد با فرد دیگری علی رغم مبتلا بودن افراد به بیماری مشابه (مانند اوتیسم، شیزوفرنی و….)، متفاوت است.

بررسی نقش هر کدام از این ژن ها به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر ژن ها تا حد زیادی چالش برانگیز است. بنابراین از این سلول ها می توان در غربالگری دارو، مدل سازی بیماری ها و بررسی روند تکوین مغزی استفاده کرد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *