درباره سل تک فارمد

شرکت سل تک فارمد در بهمن ماه ۱۳۹۲ تاسیس شد. در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و گواهی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ شد. کارخانه سل تک فارمد در شهریور ماه ۱۳۹۶ به مرحله بهره برداری رسید. محصول رنیودرم سل این شرکت در بهمن ماه ۱۳۹۶ رونمایی شد و همچنین گواهی GMP (BIO-96-71) کسب شد. این کارخانه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بصورت رسمی افتتاح گردید. در آذر ماه ۱۳۹۷ رونمایی محصول مزستروسل و کسب مجوز فاز ۴ محصول ریکالرسل صورت گرفت. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ شرکت سل تک فارمد موفق به کسب گواهی (BIO-98-113) GMP شده و در خرداد ماه ۱۳۹۸ توانست گواهی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ را تمدید نماید.