محصولات تاییده شده سلول درمانی

سالانه در کل جهان کارآزمایی های بالینی زیادی انجام می­شود و در صورتی که تمام مراحل آن بر اساس اصول GCP طی شده و نتایج قابل قبولی به مراجع زیربط ارائه گردد آن محصول مجوز ورود به بازار را دریافت خواهد کرد. در این میان فراورده های سلول درمانی بسیاری هم مورد مطالعه قرار گرفته اند. نمونه ای از محصولات تایید شده را جدول مشاهده می­کنید.