پیوند سلول‌های بنیادی انسان به میمون‌های مبتلا به آسیب نخاعی

محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو، با موفقیت سلول های پیش ساز (Progenitor) عصبی انسان را به میمون های رزوس مبتلا به آسیب نخاعی پیوند زدند. این پیوند نه تنها دوام داشت بلکه صدها هزار آکسون و سیناپس انسانی بوجود آورد که به بهبود عملکرد دست های میمون منجر شد.

از آنجایی که رشد و تکثیر سلول های پیش ساز (Progenitor) پیوند زده شده در آسیب های نخاعی با مشکلات زیستی همچون فقدان فاکتور رشد نوروتروفین (وظیفه توزیع آکسون و سیناپس های عصبی را بر عهده دارد) همراه است، در این تحقیقات سلول های انسانی را از #جنین ۸ هفته ای انسان استخراج کردند که دارای برنامه های فعال رشدی بودند که از استحکام آکسون قوی پشتیبانی می کند. همچنین برای شبیه سازی بیشتر تحقیقات به مدل های انسانی، از میمون رزوس استفاده کردند که از جهت زیست شناسی و فیزیولوژیکی بیشترین شباهت را به انسان دارد.
در این مطالعه ۲۰ میلیون سلول انسانی به فاصله ۲ هفته بعد از آسیب نخاعی به میمون رزوس تزریق شد. چند ماه پس از تزریق محققان متوجه شدند که میمون ها شروع به بازسازی جزئی حرکت در دست های آسیب دیده خود کردند. این نتیجه میتواند امیدهای تازه ای را برای درمان آسیب های نخاعی پدید آورد.