تولید سلول های بتای پانکراس از سلول های معده

ژورنال Cell Stem Cell مقاله ای را منتشر کرده است که نشان می دهد دانشمندان با استفاده از برنامه ریزی مجدد (Reprogramming) سلول های معده موفق به تولید سلول های بتای پانکراس و تولید کننده انسولین شده اند.
این سلول ها که از نظر مولکولی و عملکردی مشابه سلول های بتا هستند در موش تولید شده و تحقیقات بصورت in vivo بوده است.
القای سلول های مثبت انسولین در موش، برای شش ماه هایپر گلیسمیا (افزایش قند) را مهار کرد.