آیا سلول هایی بنیادی فولیکول مو آینده کاشت مو هستند؟

کلون سازی و تکثیر فولیکول مو، همیشه یکی از عناوین مورد بحث در چندین سال گذشته بوده که استفاده از سلول های بنیادی در شاخه های مختلف پزشکی و مراقبت های درمانی امیدهای تازه ای جهت کاشت مو ایجاد کرده است.

دکتر والری هورسلی استادیار دپارتمان سلولی مولکولی دانشگاه “یل” امریکا در یک مقاله تحت عنوان ” تنظیم خارجی سلول های بنیادی فولیکول مو ” بیان کرده که استفاده از مدل های حیوانی مانند موش های آزمایشگاهی به طور واضح نشان داده است که چه اتفاقاتی در مراحل مختلف تکامل و نمو فولیکول مو می افتد، لذا پژوهشگران اکنون قادر هستند که نمونه پیشرفته ای از بازسازی پوست که هم شامل مرحله رشد و هم شامل مرحله تکامل باشد را انجام دهند، بصورتی که بسرعت در عرض ۳ روز از سلول های چربی پوستی بافت پوستی قابل پیوند تهیه می گردد.
اگر چه این بافت فاقد فولیکول مو می باشد و فقط جهت ترمیم بخش هایی از پوست است که بر اثر سوختگی یا تصادف تخریب شده اند می باشد، اما تحقیقات کلونینگ و شبیه سازی پیازهای مو مخصوصاً در دوسال اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است و فاصله کمی تا تکثیر پیازهای مو بصورتی که تکثیر آن ها منجر به سرطان پوست نشود (مشکلی که هم اکنون گریبان گیر این تحقیقات است) باقی مانده است و بنظر می رسد آینده روشنی در انتظار بیماران و علم کاشت موی طبیعی می باشد.