بازدید آقای دکتر طیبی رییس محترم جهاد دانشگاهی ۱۳۹۶