بازدید کمیته فنی گروه توسعه اقتصادی تدبیر . سال ۹۶