بازدید آقای دکتر مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و همراهان در سال ۹۵