بازدید وزیر محترم بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در سال ۹۵