بازدید خانم دکتر زارع ( سازمان غذا و دارو ) سال ۹۶