سلول های بنیادی مزانشیمی

🔴سلول های بنیادی از لحاظ منشا به دو دسته عمده سلول های جنینی و سلول های بنیادی بزرگسالان تقسیم می شوند. سلول های بنیادی مزانشیمی از مهمترین انواع سلول های بنیادی بزرگسالان است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. سلول هاي بنيادي مزانشيمی در ترميم بافتهايي با منشا مزانشيمي مثل استخوان، غضروف، ماهيچه، تاندون و چربي شرکت مي کنند و البته اين سلولها به عنوان سلولهاي حمايت کننده براي سلولهاي هماتوپويتيک در مغز استخوان نيز نقش دارند.
🔴در دسترس ترين منبعي که براي استفاده از اين سلولها پيشنهاد مي شود همان مغز استخوان است اگر چه اين سلولها از منابع ديگري مثل خود نوزادان، خون بند ناف و مايع آمينوتيک نيز قابل جداسازي هستند.
🔴سلولهاي بنيادي مزانشيمي توانايي تبديل شدن به سلولهايي از رده هاي مختلف را در شرايط آزمايشگاه نشان داده اند. جداسازي و تکثير به نسبت راحت و اتولوگ بودن سلولهاي مزانشيم آنها را کانديد مناسب براي سلول درماني ساخته است.