تولید مدل خوکی برای کمک به تحقیقات دیابت

✅محققین UMD از تکنولوژی CRISPR/Cas9 برای تولید مدل خوکی فاقد سلول های اندوکرین #پانکراسی استفاده کرده اند.
✅دیابت نوعی بیماری شایع است که به دلیل عدم تولید یا ترشح انسولین و ناتوانی در تنظیم سطح #قند خون ایجاد می شود. در حال حاضر، #ژن درمانی گزینه مورد نظر برای بازسازی سلول های پانکراسی بیماران و یا پیوند سلول های بنیادی بیماران به مدل های حیوانی جهت تولید پانکراس برای بیماران است. از آنجایی که مدل های حیوانی برای تست ایمنی و کارایی با محدودیت مواجه است، محققین UMD از تکنولوژی ویرایش ژن CRISPR/Cas9 برای هدف قرار دادن ژن نوروژنین NGN3 در خوک استفاده کردند که منجر به ایجاد مدل خوکی شد که به طور کامل فاقد عملکرد اندوکرینی بود.
✅با استفاده از این مطالعه از دست دادن عملکرد(loss of function)، محققین نتیجه گرفتند که NGN3 تکوین پانکراس را در مدل خوکی مشابه با فرایند تکوینش در انسان تنظیم می کند و مرحله جدیدی از دست یابی به راه حل برای درمان دیابت را با تولید اندام های انسانی در خوک ایجاد می کند.
✅ این اولین مطالعه ای بوده است که یک موتاسیون ژنی هدفمند برای از بین بردن عملکرد اندوکرین پانکراس را در مدل های حیوانی بزرگ ایجاد کرده است و برای اولین بار از تکنولوژی CRISPR/Cas9 برای هدف قرار دادن NGN3در گونه های حیوانی استفاده کرده است. این مدل حیوانی می تواند نقش پر رنگی در ایجاد درمان های جدید برای #دیابت بازی کند.
✅این مدل می تواند برای تولید انواع سلول های پانکراسی، تولید سلول های انسانی قابل پیوند و درک مکانیسم های بازسازی اندام در انسان کمک کند و منجر به ایجاد طیف جدیدی از درمان های احتمالی برای بیماران دیابتی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *