مردان و زنان سالم #پیر می توانند به همان اندازه افراد جوان،#سلول های مغزی جدید ایجاد کنند

محققان دانشگاه کلمبیا بر این باورند که افراد پیر نیز مانند افراد جوان، توانایی مشابهی در ایجاد #نورون های جدید هیپوکامپی از سلول های پیش ساز دارند. همچنین آنها نشان دادند که حجم هییپوکامپ در افراد پیر و جوان مشابه است. با این وجود افراد پیر #رگ زایی کمتری داشته و توانایی نورون های جدید در آنها برای ایجاد ارتباط کمتر است.

این مطالعه بر روی ۲۸ فرد سالم با رنج سنی ۱۴-۷۹ سال که بلافاصله بعد از مرگ از مغزشان #بیوپسی صورت گرفته است نشان داد حتی در پیرترین مغزها نیز سلول های عصبی جدیدی شکل می گیرند به نحوی که تعداد زیادی پیش سازهای عصبی حدواسط و نورون های بالغ دراین مغزها وجود داشت اما در این مغزها، عروق خونی جدید کمتری درون ساختار مغزشان وجود داشت و منبع کوچکتری از سلول های پیش ساز نیز در آنها وجود داشت.

در واقع می توان به این نکته اشاره کرد که #کاهش عملکرد شناختی و احساسی در افراد پیر می تواند به دلیل کاهش منبع سلول های بنیادی عصبی، کاهش رگزایی و کاهش #ارتباطات سلول به سلول درون هیپوکامپ باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *