ارتباط بین پروتئوستاز و #نامیرایی سلول های بنیادی

از آنجایی که سلول های بنیادی #جنینی قادرند به صورت نامحدود تکثیر شوند و به هر بافتی تمایز یابند و همچنین به دلیل عدم تجمع پروتئین های آسیب دیده در خود این نوع سلول ها پیر نمی شوند و بنابراین آنها را سلول های نامیرا می نامند. یکی از مکانسیم های مهم دخیل در این نامیرایی وجود پروتئازم هاست. #پروتئازوم دارای لیگازهای E3 یوبی کوئیتین است که پروتئین ها را برای تخریب نشاندار می کنند و موجب می شوند سلول ها سلامتی خود را حفظ کنند.

از این رو، محققین دانشگاه Cologne در مطالعات خود بیش از ۶۰۰ پروتئین را به صورت #سیستماتیک مورد غربالگری قرار دادند و در نهایت به ۳۰ پروتئین E3 لیگاز رسیدند. بعد از شناسایی این لیگازها، سطح لیگازهای E3 با استفاده از تکنولوژی CRISPR و هم چنین استفاده از RNA های مداخله گر (iRNA) خاموش شد اما با کمال تعجب مشاهده شد که سلول های بنیادی عملکردی طبیعی دارند. اما کاهش فعالیت پروتئولیتیک بسیاری از مشخصه های درونی سلول های بنیادی جنینی را تحت تاثیر قرار داد و ارتباط بین نامیرایی و تخریب پروتئینی افزایش یافته را نشان داد.

در گام بعد محققین اثر پروتئازها را روی فرایند پیری و برهمکنش آن ها با سایر اجازی سیستم پروتئوستاز مورد بررسی قرار خواهند داد. درک بهتر فرآیند عملکرد سلول های بنیادی و پروتئوستاز می تواند به درک بیماری های عصبی همچون #آلزایمر کمک کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *