‍‍ استفاده موثر و بی خطر قرنیه مهندسی ژنتیک شده برای جلوگیری از رد پیوند

 

محققین در مهندسی قرنیه از #وکتور لنتی ویروسی برای انتقال #ژن های مربوط به پروتئین انسانی اندوستاتین و آنژیوستاتین به درون قرنیه اهدایی استفاده کرده اند که مانع از تشکیل#عروق جدید بعد از پیوند می شوند. استفاده از این قرنیه ها بی خطر، قابل تحمل و موثر است و خطرات #رد پیوند را نیز در #مدل های  خرگوشی نشان داده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *