مصنوعی DNA تولید


🔴محققان ژاپنی موفق شدند از طریق استخراج #ترکیبات سلولی E.coli و سانتریفیوژ آنها ترکیبی برای #سنتز ی mRNA و پروتئین شبیه سازی کنند. گروه دیگری از این محققان با مطالعه بر روی فرآیند همانندسازی DNA، تلاش می کنند جریان کامل #اطلاعات ژنتیکی را در یک ساختار #شبه سلولی به نام #لیپوزوم بازسازی کنند.

🔴طبق تحقیقات صورت گرفته در سال ۲۰۱۸، ماشین #همانندسازی ویروس ۲۹ ɸ به سبب ژنوم کوچک و تعداد محدود پروتئین های آن ها (این ویروس برای همانندسازی DNA تنها نیازمند ۴ پروتئین است) و کارآمدی بالای این ویروس در کد کردن این پروتئین ها گزینه مناسبی برای این کار به نظر می رسد. از این رو، دانشمندان با ترکیب ژن های کد کننده پروتئین های مربوط به همانندسازی DNA در این ویروس با کدهای ژنتیکی موردنظر برای انجام فرآیند رونویسی و ترجمه به ساخت یک مدل ترکیبی پرداختند.

🔴طبق نتایج حاصل از این تحقیق، محققان توانستند یک #سلول مصنوعی را با توانایی رشد، تقسیم و ادامه حیات ایجاد کنند و گام مهمی در جهت کشف #عملکرد ذاتی سلول بردارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *