استفاده از مینی کلیه ها در مطالعات بیماری های کلیوی

طبق تحقیقات صورت گرفته در پژوهشگاه مورداک، ترکیب تکنولوژی ویرایش ژن و بازسازی کلیوی برای تصحیح موتاسیون ژنی بیماران مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه سلول های بنیادی مشتق از یک کودک مبتلا به بیماری کلیوی ژنتیکی به صورت دو مجموعه از مینی کلیه رشد یافتند، در یکی از این مینی کلیه ها، بیماری کلیوی وجود داشت و در دیگری موتاسیون ژنی تصحیح شد و کلیه ساختار طبیعی خود را یافت. این سلول های بنیادی متعلق به پوست پسربچه ۱۲ ساله ی مبتلا به سندروم مینزر-سالیندو بود.

سندروم مینزر-سالیندو بیماری ژنتیکی نادری است که منجر به تخریب شبکیه چشم بهمراه مشکلات کلیوی می شود. از آنجایی که مینی کلیه ها مدل های مناسبی جهت ارزیابی بیماری های کلیوی و بدست آوردن اطلاعات بیشتر هستند، محققین از تکنولوژی ویرایش ژنی برای تصحیح این موتاسیون های ژنتیکی بهره گرفتند. آنها با کشت سلول های بنیادی ویرایش شده از نظر ژنتیکی و کشت آن به صورت مینی کلیه، دریافتند مینی کلیه ها ساختار طبیعی و سالم خود را یافتند.

از این رو، محققین امیدوارند بتوانند به کمک سلول های بنیادی بتوانند ژن های مسئول بیماری های کلیوی را شناسایی کرده و درمان های جدیدی را برای بیماران خاص ارائه دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *