بهبود نسبی بیماران #ضایعه نخاعی بعد از پیوند #سلول های بنیادی

🔴در مطالعه صورت گرفته توسط محققین DaVinci Biosciences در اکوادور، ۸ بیمار دچار #آسیب نخاعی حاد و مزمن مورد سلول درمانی با سلول های بنیادی مغز استخوان قرار گرفتند و بعد از تصویربرداری MRI تغییرات مورفولوژیک قابل توجهی در طناب نخاعی این بیماران بعد از پیوند سلول های بنیادی #مغز استخوان اتولوگ (خودی) صورت گرفت.
🔴این پیوند هیچ گونه عوارض جانبی در پی نداشت و کاهش درد را سبب شد و همچنین #عملکرد حسی و #حرکتی در این بیماران به میزان چشمگیری افزایش یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *