با بلاک کردن دو آنزیم می توان منجر به از بین بردن #سلول های سرطانی شد!

قبل از تقسیم سلولی، رشته های طویل DNA به منظور حفاظت از آسیب شیمیایی و فیزیکی درون پوشش های #کروموزوم محصور می شوند. انتهای کروموزوم ها #تلومر نام دارد که ساختار های تخصص یافته ای هستند که با هر تقسیم سلول همانندسازی می شوند اما این فرآیند با محدودیت هایی همراه است.

🔴تلومرها به #آسیب های اکسیداتیو بسیار حساسند و در نتیجه در طول عمر سلول ها کاهش می یابند و کوتاه شدن تلومرها منجر به پیری سلولی می شود.

🔴در مطالعه صورت گرفته در #دانشگاه EPFL سوئیس دو آنزیم آنتی اکسیدان شناسایی شدند که مانع از اکسیداسیون DNA تلومری در انتهای کروموزوم می شود. مختل شدن این دو آنزیم به نام های PRDX1 و MTH1 در سلول های سرطانی موجب کوتاه شدن تلومرها در طی تقسیم سلولی شده و در نهایت مرگ سلول ها را بهمراه دارد.

🔴این مطالعه نشان داد مختل کردن این دو آنزیم مانع از ممانعت کوتاه شدن تلومرها بوسیله #تلومراز می شود. شناسایی این دو آنزیم و نقش آن ها در همانندسازی تلومرها می تواند هدفی برای طراحی #داروهای ضدسرطانی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *