دستاورد کمپانی #نووسل در مورد تولید سلول های #انسولین ساز از سلول های بنیادی #جنینی

🔴سلول بنیادی- دیابتکمپانی شخصی نووسل در آمریکا تکنیکی را ارائه کرده است که با کمک آن می توان از سلول های بنیادی جنینی انسانی، سلول های #پانکراسی تولید کننده انسولین را ایجاد کرد.

🔴محققان موفق شدند با تمایز سلول های بنیادی جنینی به سلول های رده #اندودرمی، سلول های پیش ساز پانکراس، ریه، روده، کبد، مثانه و تیروئید را ایجاد کنند که در واقع با تولید سلول های اندودرمی، گام مهمی را به سمت #درمان دیابت با استفاده از جزایر پانکراسی مشتق از سلول های بنیادی جنینی بردارند.

🔴با وجود ارزشمند بودن این دستاورد، مشکلات موجود در زمینه استفاده از سلول های بنیادی جنینی با مشکل جذب سرمایه گذار همراه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *