استفاده از سلول درمانی در بیماری #کبد چرب

🔴سلول بنیادی و کبد چربمحققین امیدوارند که از این ابزار جدید برای بررسی #مکانیسم های زیستی دخیل در بیماری به منظور تست درمان های جدید استفاده کنند. با استفاده از سلول های بنیادی در شرایط آزمایشگاهی، راهی را برای بررسی بیماری کبد چرب غیر الکلی که از هر سه نفر یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، یافته اند.

🔴محققین دانشگاه ادینبورگ راهی را برای تولید سلول های #شبه کبدی در آزمایشگاه یافتند که در آن سلول تولید شده رفتاری مشابه با هپاتوسیت (سلول کبدی) اولیه دارد. قرار دادن سلول های شبه هپاتوسیت در معرض غذای اضافی در آزمایشگاه با علائمی همچون کبد چرب غیرالکلی همراه است. محققین امیدوارند بتوانند از سلول های بنیادی در تولید هپاتوسیت انسانی جهت مطالعه مکانسیم بیماری زایی کبدی استفاده کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *