اولین کارآزمایی بالینی #پیوند سلول بنیادی بر آسیب مزمن ستون فقرات ایمن بودن این سلول ها را نشان داد!

درمان ستون فقراتچهار بیمار دچار #آسیب مزمن ستون فقرات در طی اولین کارآزمایی بالینی در این حوزه درمانی، تحت پیوند سلول های بنیادی عصبی قرار گرفتند.

🔴دکتر فلدمن از دانشگاه میشگان گفت: با توجه به نتایج قانع کننده حاصل از پیوند سلول های بنیادی عصبی به موش های دچار آسیب ستون فقرات، ما مجوز استفاده از این روش درمانی بر روی انسان را دریافت کردیم.

🔴جراحات شدید ستون فقرات می تواند عواقب ویرانگری در پی داشته باشد که اغلب با فلج کامل در محل آسیب همراه است. شواهدی از مدل های حیوانی نشان می دهد پیوند سلول های بنیادی عصبی در ناحیه آسیب، می تواند با بهبود #عملکردی عضلانی همراه باشد.

🔴طی تحقیقات قبلی دانشگاه سن دیگو، سلول های بنیادی عصبی رده NSI-566 که توسط FDA آمریکا برای استفاده بر روی بیماران مورد تایید قرار گرفته است، می تواند با #ترمیم بخش حسی و عملکردی در رت (موش صحرایی) دچار آسیب نخاعی همراه باشد. آنها همچنین نشان دادند این سلول ها در مدل های خوک هیچ گونه عارضه ای در پی نداشته است.

🔴طبق تحقیقات صورت گرفته بر روی پیوند سلول های بنیادی بر روی یک زن و ۳ مرد بین ۲۴ تا ۳۵ ساله که در اثر تصادف رانندگی دچار آسیب نخاعی شدند با ارائه این فرضیه که بیماران اساسا هیچ شانسی برای بهبود خودبه خودی نداشتند، هر بیمار از طریق تزریق داخل صفاقی ۲۰۰ هزار سلول دریافت شده و برای عملکرد حسی و حرکتی در فواصل منظم پس از پیوند، در دو هفته، ۶ماه و سپس ۱۸ ماه بعد از پیوند مورد بررسی قرار گرفتند.

🔴در ابتدا بیماران با تغییرات چشمگیری در کیفیت زندگی خود روبرو نبودند اما اندکی بعد، ۳ بیمار از ۴ بیمار تحت بررسی، بهبود بسیار کمی در بخش حسی و عملکردی عضلات خود یافتند.

🔴هرچند این مطالعه هنوز نتیجه روشنی نداشته است اما نشان داد پیوند سلولهای بنیادی عصبی به بیماران ضایعه نخاعی با هیچگونه عارضه ای همراه نبوده است و این خود امیدی برای مطالعات بعدی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *