‼️استفاده از #نورون های مغزی ساخته شده از سلول

🔴سلول های بنیادی نورونمحققان دانشگاه استنفورد از تکنیک های بازبرنامه ریزی و دگرتمایزی برای تبدیل سلول های خونی بیماران مبتلا به بیماری مغزی مانند #شیزوفرنی برای تولید سلول های عصبی در ظروف آزمایشگاهی استفاده کرده اند.

🔴از آنجایی که مطالعه بیماری های مغزی بدلیل منحصربودن ژنتیک هر فرد با فرد دیگری علی رغم مبتلا بودن افراد به بیماری مشابه (مانند اوتیسم، شیزوفرنی و….)، متفاوت است، بررسی نقش هر کدام از این ژن ها به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر ژن ها تا حد زیادی چالش برانگیز است.

🔴بر این اساس، محققین دانشگاه استنفورد به کمک بازبرنامه ریزی سلولی توانسته اند سلول های خونی بیماران مبتلا به بیماری مغزی را گرفته و آنها را به طور مستقیم و به کمک #فاکتورهای رونویسی خاص به #سلول های عصبی یا #نورون مغزی تمایز دهند. از این رو، این سلول ها خونی تغییر شکل داده و از سلول های گرد به سلول هایی با زوائد منشعب تبدیل شدند. بنابراین از این سلول ها می توان در غربالگری دارو، مدل سازی بیماری ها و بررسی روند تکوین مغزی استفاده کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *