دستگاهی شبیه خودکار برای #ترمیم استخوان

تزریق سلول بنیادی
🔴این دستگاه حاوی #سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد است و به جراحان این امکان را می دهد که کنترل بیشتری روی ناحیه ای داشته باشند که می خواهند این سلول های بنیادی و فاکتورهای رشد را قرار دهند و موجب #بازسازی عملکردی استخوان غضروف می شود.

🔴دانشگاه ولونگونگ با طراحی این دستگاه، مدت زمان ترمیم غضروف را به حداقل رسانده است. این خودکار زیستی(BioPen) شبیه یک روش #پرینت سه بعدی عمل می کند و مواد سلولی را به صورت مخلوط با #پلیمر زیستی مانند آلژینات که با لایه ژل مانند ثانویه ای در بر گرفته شده است به جایگاه آسیب منتقل می کند.

🔴این دو لایه ژل که در این خودکار مخلوط شده اند از طریق سر خود روی سطوح استخوانی هدف کشیده می شوند و می توانند بخش شکسته شده را پر کنند. یک منبع نوری فرا بنفش با قدرت کم در این خودکار قرار دارد که زمانی که ژل از خودکار خارج می شود آن را کراس لینک می کند و موجب سفت شدن آن در جایگاه آسیب شود. بدین ترتیب سلول ها درون این ژل های زیستی قالب گیری می شوند و یک داربست سه بعدی در جایگاه آسیب ایجاد می شود.

🔴 این خودکار می تواند فاکتورهای رشد و سایر داروها را نیز برای کمک به رشد مجدد و ریکاوری سلول های بنیادی به همراه آن ها به جایگاه آسیب منتقل کند. این نوع درمان ممکن است برای ترمیم آسیب های حاد استخوانی وغضروفی مانند آسیب هایی که بدلیل ورزش یا تصادف اتفاق می افتد، استفاده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *