تولید #ارگانوئیدهای مغزی پیشرفته برای #مدل سازی سکته و غربالگری داروها

🔴مدل سازی سکته وسلول بنیادیمحققین انستیتو ویک فارست #طب بازساختی، موفق به تولید ارگانوئید مغزی سه بعدی شدند که می تواند کاربردهای بالقوه ای در کشف داروها و مدل سازی بیماری ها داشته باشد. این ارگانوئیدهای پیشرفته سه بعدی، قادر است #سد خونی مغزی دارای عملکرد، طبیعی و مبتنی بر سلول کاملی را ایجاد کند که شبیه سد خونی مغزی طبیعی انسان است.

🔴از آنجایی که کمبود درمان های موثر و نرخ پایین از توفیق داروه به دلیل عدم وجود بافت های شبه انسانی است، تکوین #بافت مغزی سه بعدی مهندسی شده و شبیه بافت های طبیعی می تواند به ایجاد درمان های بهتر و افزایش کیفیت زندگی بیماران کمک کند.

🔴این ارگانوئیدهای مغزی می توانند به مدل سازی بیماری هایی مانند آلزایمر، MS، پارکینسون کمک کنند و منجر به درک بهتر مسیرهای مربوط به این بیماری ها و پیشرفت آن ها شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *