جزایر پانکراسی #مهندسی بافت شده برای درمان شروع ناگهانی دیابت نوع یک در موش

سلول درمانی- دیابتمحققین #جزایر پانکراسی مهندسی بافت شده ای را در آزمایشگاه تولید کرده اند که سیستم گردش خونی را ایجاد کرد که با ترشح هورمون های شبیه انسولین، به درمان دیابت نوع ۱ با شروع ناگهانی منجر شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *