CRISPR خارج از سلول به کمک فناوری DNAویرایش

DNA ویرایشمحققان موسسه ویرایش ژن Christiana Care Heath System توانستند تکنیک #ویرایش ژن CRISPR را در خارج از سلول و در لوله آزمایش توسعه دهند.

🔴محققان این موسسه با کمک این روش ویرایش ژنی خارج سلولی بدون نیاز به دستکاری ژنتیکی درون سلول، می توانند به #بهبود ژن و #ردیابی جهش ها با سرعت بالاتر بپردازند.

🔴مسئول این تیم تحقیقاتی گفت: با این پیشرفت جدید ما می توانیم در محیط آزمایشگاهی ویرایش ژنی را در کمتر از یک روز انجام دهیم و علاوه بر سرعت بخشی بر فرآیند درمان، با دقت بیشتری نیز درمان انجام شود. باید توجه داشت که سرعت عمل برای مقابله با سرطان و تجویز درمان های مناسب اهمیت بسیار بالایی دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *