درمان آسیب نخاعی رت

سلول درمانی-اسیب نخاعیگروهی از دانشمندان کالج سلطنتی لندن برای درمان آسیب نخاعی رت از ژن درمانی استفاده کردند که نتایج خوبی بهمراه داشته است. این شواهد امیدهایی برای درمان بیماران نخاعی بهمراه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *