استفاده از #سلول درمانی در بیماری #کمخونی کلیوی

سلول درمانی-کمخونی
🔴اختلال در تنظیم اریتروپوئتین از مشخصه های اصلی کمخونی (آنمی) #کلیوی است. گرچه درمان اریتروپوئتین نوترکیب مفید و ایمن است، اما درمان های فیزیولوژیکی تاکنون در این زمینه وجود نداشته است. تیم تحقیقاتی دکتر Hitomi پروتکلی برای تمایز سلول های تولیدکننده اریتروپوئتین از IPSCs و ESCs از انسان و موش طراحی کرده اند. این سلول ها پروتئین های عملکردی اریتروپوئتین را به صورت وابسته به هیپوکسی تولید و ترشح می کند. پیوند این سلولها در مدل های موشی موجب بهبود بیماری کمخونی شده است.

🔴از دیدگاه تحقیقات پایه، سلول های تولید کننده اریتروپویتین ممکن است ابزاری مفید برای بررسی مکانیزم های مولکولی تولید و ترشح اریتروپویتین باشند. از دیدگاه تحقیقات بالینی، این نتایج ممکن است عامل دارویی فیزیولوژیکی برای درمان آنمی کلیوی باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *