افزایش تشکیل لیگامنت روی #ایمپلنت دندان

سلول درمانی-ایمپلنت دندان🔴محققین از #سلول های بنیادی مشتق از لیگامنت پریودنتال (PDL) برای ایجاد صفحات سلولی استفاده کردند، این صفحات را به ایمپلنت تیتانیومی چسباندند و آن را به استخوان ماندیبولار (فک پایین) یک سگ پیوند کردند و مشاهد کردند ساختار شبیه پریودنتال و حاوی بافت شبه سیمان و شبه لیگمانت پریودنتال شکل گرفت.

🔴این مطالعه خلاقانه نشان داد از ترکیب ایمپلنت های دندانی و تکنولوژی صفحات #سلول های بنیادی می توان در ارتقا سلامت دهان و دندان کمک گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *