Real Timeمشاهده #سلول های بنیادی در #ترمیم نخاع در

🔴سلول پیش ساز عصبی- سلول درمانیمحققان دانشگاه موناش، حرکاتی را از #احیای اعصاب بوسیله سلول های بنیادی در Zebra fish دچار #آسیب نخاعی ثبت کردند.

🔴این تحقیق که این هفته در کنفرانس بین المللی تحقیقات سلول های بنیادی در ملبورن ارائه شده است، احتمال استفاده از سلول های بنیادی در #ترمیم نخاع بیماران دچار مشکلات نخاعی را افزایش می دهد.

🔴دکتر کاسلین و همکارانش با #جداسازی سلول های #پیش ساز عصبی و #سلول های بنیادی که در نخاع ماهی دچار آسیب، بلافاصله تجمع کرده و به ترمیم ضایعه می پردازند، با استفاده از #میکروسکوپ نوری و #کانفوکال به مطالعه آن پرداختند. این تیم تحقیقاتی موفق به #ردیابی و #بازسازی عصب های زنده در Real Time شدند، آنها موفق شدند چگونگی حرکت سلول های بنیادی را در ترمیم و بازسازی نخاع مشاهده کنند.

🔴دکتر کاسلین قادر است فیلم تماشا شده از پروسه بازسازی نخاع ماهی را که در عرض ۲ تا ۴ هفته به طول انجامید، در کمتر از ۲ روز فراهم کند.

🔴محققان دو امواج بازسازی نخاع را در سلول ها شناسایی کردند: سلول های پیش ساز عصبی که منجر به بهبود سریع حرکت در محل آسیب می شوند و سپس فعال سازی سلول های بنیادی در اطراف مناطق آسیب دیده که برای ترمیم ضایعه تحریک و شروع به فعالیت می کنند.
🔴این مطالعه راهی برای یادگیری نحوه ایجاد بازسازی #سیستم عصبی مرکزی در انسان را فراهم می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *