اهدا جایزه ۲۰۱۸ اپندروف

🔴سلول درمانی-جایزه سالدر سال ۲۰۱۸، شرکت Life science هامبورگ، بیست و سومین جایزه تحسین برانگیز خود را به دانشمند جوان دکتر Ablasser، استادیار #موسسه فدرال سوئیس، به عنوان جایزه Eppendorf که متعلق به پژوهشگران جوان اروپایی است، اهدا کردند.

🔴دکتر Ablasser متولد سال ۱۹۸۳، جایزه € ۲۰،۰۰۰ را برای کمکهایش در درک یک مرحله کلیدی از پاسخ ایمنی ذاتی در حمله #سیستم ایمنی بدن به میکروارگانیسم ها دریافت کرد.

🔴دکتر Ablasser گفت: من بسیار افتخار میکنم که به دریافت #جایزه Eppendorf نائل شدم. ما امیدواریم بتوان با شناخت بیشتر مکانیزم های دخیل در #ایمنی ذاتی، توانایی دفاع بدن را در برابر بیماری ها بالا ببریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *