تصاویر ارگانوئیدها

تصاویر ارگانوئیدها- سلول درمانیبعد از ظهور ۳D culturing  در ۳۰ سال اخیر انقلابی در تحقیقات ارگانوئیدها پدید آمد!

نمایش تصاویر فریبنده ارگانوئیدها

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *