استفاده از #ارگانوئیدهای مشتق از سلول های بنیادی برای ایجاد وکتورهای #ژن درمانی

سلول درمانی- استفاده از ژن درمانیدکتر روبین علی و همکارانش در دانشگاه کالج لندن در طی مقاله ای نشان دادند د امکان استفاده از ارگانوئیدهای شبکیه ای مشتق از سلول های بنیادی #پرتوان انسانی به عنوان یک سیستم تست آزمایشگاهی برای تکوین وکتورهای ژن درمانی وجود دارد.

🔴در این مطالعه آن ها به مقایسه شش وکتور ژن درمانی #آدنو ویروسی در مدل های ارگانوئید شبکیه انسان پرداخته است و یک وجه تمایز واضح در کارایی انتقال ژن به #سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه(RPE) و سلول های گیرنده نوری نشان داده است. نتایج این مطالعه می تواند به انتخاب و طراحی وکتورهای ویروسی برای انتقال ژن ها با هدف درمان و هم چنین برای ویرایش ژن ها کمک کند.

🔴یکی از شایع ترین استفاده های سلول های بنیادی پرتوان القایی در پژوهش های کاربردی ایجاد بافت ها و اندام های انسانی به خوبی تمایز یافته در ظروف آزمایشگاهی است و بنابراین آن ها ممکن است برای تست کارایی نسبی داروهای متنوع قبل از استفاده از آن ها در بیماران استفاده شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *