خبر هفته

اخبار سلول درمانیسازمان غذا و داروی استرالیا اخیرا قوانین سخت گیرانه ای در حوزه سلول درمانی اتولوگ (خودی) وضع کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *