ALSتکنیک مرتبط با کشف #تغییرات نورون ها در

از آنجایی که تهییج پذیری #سلولی در #نورون های مشتق از سلول های بنیادی احتمالا موجب پیشروی بیماری ALS است، محققان با استفاده از #تکنیک جدیدی از جمله اندازه گیری فعالیت الکتریکی درون سلول ها به صورت نامحدود و گسترده، می توانند تغییرات الکتریکی سلول را ثبت کنند.

🔴در این مطالعه محققین دانشگاه Northwestern، نورون های حرکتی #طناب نخاعی را از سلول های بنیادی مشتق از بیماران مبتلا به ALS ایجاد کردند و از تکنیک optopatch برای ارزیابی الگوهای الکتریکی هزاران نورون استفاده کردند. این اولین بار است که از این رویکرد در مورد مدل بیماری انسانی استفاده شده است. محققین نشان دادند که نورون های ALS، تحت شرایط طبیعی قابلیت تهییج پذیری بالایی دارند، اما خیلی سریع به نورون هایی با تهییج پذیری پایین تبدیل می شوند.

🔴این یافته مطابق با یافته های پیشین است که یک گذار از یک مرحله فوق تهییج پذیری به یک مرحله با تهییج پذیری کم را نشان داده بودند.این تهییج پذیری پایین می تواند منجر به مرگ نورون های ALS‌شود. این یافته ها اهمیت #آنالیز ثبت های نورونی در سطح تک سلول را نشان می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *