گیرنده گابا

پروتئین گیرنده-سلول درمانی🔴پروتئینی که به نام #گیرنده GABA نامیده می شوند نقش مهمی در #مهار نورون ها دارند، مورد هدف داروهای مهاری قرار می گیرند.

🔴ساختار مولکولی فراوان ترین گیرنده GABA در انسان اکنون در #مجله Nature گزارش شده است که این نتیجه می تواند به داروهای آینده کمک شایانی نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *