آمار کارازمایی بالینی در سراسر جهان

سلول درمانی در دنیااز سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲- تعداد ۱۰۵۲ کارآزمایی بالینی در حوزه طب ترمیم در سراسر جهان ثبت شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *