تشخیص بیماری های #قلبی ژنتیکی با استفاده از #کاردیومیوسیت های مشتق از سلول های بنیادی

🔴سلول درمانی-قلباز آنجایی که در سال های اخیر، استفاده از سلول های بنیادی بهبود قابل توجهی داشته است. محققین دانشگاه نیوکسل نیز از #تکنولوژی سلول های بنیادی  برای مطالعه کاردیومیوسیت ها در #کشت سلول استفاده کردند. رفتار ضربانی این سلول ها با استفاده از #سیگنال های سلولی آنالیز شد. کلسیم برای تپیدن این سلول ها ضروری است و ضربان می تواند بوسیله کامپیوتر مونیتور شود.

🔴در این مطالعه، سلول های قلبی از بیماران مبتلا به #بیماری قلبی و افراد سالم مشتق شد.

🔴ضربان سلول های قلبی توسط #نرم افزار ثبت شدند و سیگنال های موجود مربوط به یک سلول مشتق از یک فرد ناقل بیماری قلبی ژنتیکی و یا سلول های فرد سالم تفیکیک شدند. همین دستاورد بزرگ نشان داد نرم افزار و برنامه می تواند برای بیماری های قلبی مختلف تمایز قائل شود.

🔴این مشاهدات مهم نشان داد که #سلول های مشتق از iPSCها این پتانسیل را دارند که به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده شوند. از این رو سلول های بنیادی می توانند به تصمیم گیری در این شرایط کمک کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *