باز برنامه نویسی سلول های سوماتیک به سلول هایی با ویژگی های عصبی در هر دو محیط آزمایشگاه و داخل بدن

سلول درمانی-بیماری های عصبیدر حال حاضر، تبدیل مستقیم سلول های سوماتیک به نورون ها، نیاز به انتقال ویروسی توسط حداقل یک عامل رونویسی یا ترکیبی از چندین مولکول کوچک دارد. #فاکتور رونویسی ممکن است بر #پایداری ژنوم اثر گذارد، درحالیکه ترکیبات کوچک مولکولی ممکن است نیاز به ارزیابی بیشتری در هنگام استفاده در درون بدن داشته باشند. بنابراین ممکن است فاکتورهای رشد متعارف و افزودنی های کشت سلولی برای ایجاد #ترشح نورونی مطلوب باشند.

🔴در این مطالعه محیطی به نام۵c تعریف شده است که شامل فاکتور رشد فیبروبلاستی پایه (bFGF)، مکمل N2، عامل مهارکننده لوسمی، ویتامین c، β-merkaptoethanol است که باعث تبدیل مستقیم سلول های سوماتیکی به نورونها می شوند. این محیط می تواند باعث تبدیل #آستروسیت های موش های صحرایی اولیه به سلول های نورون با ویژگی های الکتروفیزیولوژیکی بالغ در محیط آزمایشگاه شود که #بهبود آسیب مغزی را بهمراه داشته است. مهمتر از همه این محیط توانسته ویژگی های عصبی را در چندین سلول انسان ایجاد کند.

🔴در واقع محیط ۵c تنها ابزاری برای استخراج سلول ها با ویژگی نورونی بدون نیاز به انتقال دهنده ویروسی در شرایط آزمایشگاهی فراهم کرده است. امید است از این محیط در #درمان بیماری های عصبی بتوان بهره گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *