تکنولوژی کریسپر و حمله به سلول های سرطانی

 سلول درمانی-سلول سرطانیاز آنجایی که سرطان از بیماری های رایج و پیشرونده در سال های اخیر محسوب می شود، دانشمندان در مطالعه ای از تکنولوژی کریسپر برای حمله به سلول های تومور اولیه استفاده کردند و موفق شدند علائم بهبود را در موش های آزمایشگاهی مبتلا به تومور مغزی همچنین در موشهای مبتلا به سرطان پستان مشاهده کنند.

متاستاز کردن (پخش و گسترش) سلول های سرطانی یکی از نگران کننده ترین اتفاقات زیست شناسی سرطان می باشد. با توجه به اینکه نتایج خوبی از این مطالعه بر روی مدل های موشی بدست آمد اما باز این احتمال وجود دارد که کارآزمایی بالینی آن بر روی انسان تنها ۵ درصد درمان را حاصل کند.

خالدشاه، دکترای زیست شناس و مدیر مرکز درمانی سلول های بنیادی بیمارستان بریگهام و رهبر این مطالعه گفت باید سعی کرد با ردیابی سلول های توموری اولیه از گسترش مجدد آن جلوگیری کرد. او در تلاش است با مدل سازی چگونگی مقابله تکنولوژی کریسپر با سلول های سرطانی اطلاعات بیشتری بدست آورد.

دانشمندان دیگری که بر روی rehoming سلول های سرطانی مطالعه می کنند در تلاشند این تحقیقات را وارد فاز ۱ کارآزمایی بالینی نمایند. در مطالعه دیگری که در دانشگاه راتگرز در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت سلول های سرطانی جدید را با داروهای ضدتومور در همان مراحل اولیه تشکیل سلول های توموری در موش ها روبرو کردند، نتایج نشان داد رشد تومور کاهش یافت، رگ های خونی تامین کننده سلول های سرطانی آسیب دیده و در نهایت موجب تخریب بسیاری از سلول های توموری گردیدند.

در مطالعه جدید خالدشاه، در قدم اول سلول های توموری را از موش ها جدا کردند و سپس یا تکنولوژی ویرایش ژنوم کریسپر استفاده کردند تا سلول های توموری مولکولی را منتشر کنند که گیرنده مرگ در سلول های سرطانی نامیده می شود و باعث خودویرانی سلول های سرطانی می شود. این محقق گفت هر تکنولوژی ویرایش ژنوم ممکن است کار کند اما کریسپر ساده ترین آن است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *