مکانیسم سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماری های خود ایمنی

امروزه سلول هاي بنيادي بزرگسالان توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. سلول های بنیادی مزانشیمی به دلیل قابلیت های ویژه خود مورد توجه هستند و بطور گسترده در کارآزمایی های بالینی و مطالعات تحقیقاتی استفاده می شوند. سلول هاي بنيادي مزانشيمی از تولید سلول هاي هماتوپويتيک مغز استخوان حمایت می کنند و همچنین در ترمیم بافت هایی با منشا مزانشیمی همچون بافت استخوانی، غضروفی، ماهییچه ای و چربی شرکت می کنند.

سلول هاي بنيادي مزانشيمی ازجمله عوامل تنظيم كننده سيستم ايمني هستند که از طرفی توانایی فرار از شناسایی توسط سيـستم ايمنـي را داشته و از طرف دیگر پاسـخ ايمني را مهار می کنند. این توانایی ها باعث اهمیت این سلول ها در پیوند و سلول درمانی شده است. اثر مهارکنندگی پاسخ ایمنی این سلول ها بر سلول هاي سيستم ايمني مثل لنفوسيت ها، نوتروفيـل هـا، ماكروفاژها و نيز سلول هاي دندريتيك سبب شده  تا از ايـن سـلول هـا در درمـان بيمـاري هـاي خود ايمنی و التهـابي استفاده گردد.

لنفوسيت هاي T به عنوان مهمترين سلول هاي سيستم ايمنـي به شمار می آیند و با توجه به شرایط  موجود به زیر گروه های متنوعی با فنوتیپ و عملکرد خاص متمایز می شوند. سلول هاي بنيادي مزانشيمی با استفاده از مکانیسم های متفاوتی بر روی عملکرد سیستم ایمنی اثر گذارند. در صورت حضور سلول هاي بنيادي مزانشيمی، لنفوسيت هاي T به سلول هاي T  تنظيم كننده تمایز می یابند که در حفظ تعادل و پیشگیری از ايجاد بيماري هاي خـود ايمنـي نقش دارند.

در مطالعه ای که در دانشگاه امپریال لندن انجام شده است، محققان دریافته اند که سلول هاي بنيادي مزانشيمی با متوقف سازی لنفوسيت هاي Tدر فاز G0/G1 چرخه سولی بر روی تکثیر این سلول ها اثر مهاری دارند. به علاوه ترشح سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی تولید شده توسط لنفوسيت هاي  Tنیز تحت تاثیر سلول هاي بنيادي مزانشيمی می باشد. پیشرفت علم و افزایش آگاهی از مکانیسم عمل این سلول ها در سرکوب سیستم ایمنی می تواند در آینده منجر به استفاده صحیح وموثر از این سلول ها در درمان بیماری های خود ایمنی و التهابی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *