پیوند سلولهای بنیادی مغز با هدف غلبه بر پیری

سلول درمانی - سلول بنیادی مغزی

 دانشمندان با پیوند سلولهای بنیادی مغز، می توانند روند پیری را معکوس کنند. همانطور که تعداد سلولهای بنیادی مغز به طور طبیعی در طول زمان کاهش می یابد و یا عملکرد آنها مختل می شود، فرایندهای متابولیکی بدن سریعتر شده و روند پیری شدت می یابد. پژوهشگران بخش کوچکی از مغز را شناسایی کرده اند که ممکن است کلیدی برای گسترش عمر انسان باشد. محققین دانشگاه پزشکی آلبرت انیشتین نیویورک در مطالعه ای که بر روی موش انجام شد، دریافتند که با پیوند سلولهای بنیادی بزرگسالان به این بخش از مغز می توانند جنبه های مختلف پیری را در سراسر بدن کند و حتی معکوس کنند.

 کمپلکس کوچکی از نورون هایی که به نظر می رسد با روند پیری مرتبط باشند، در هیپوتالاموس در پایه مغز قرار دارد. هیپوتالاموس مانند یک واحد پردازش مرکزی رایانه (CPU) عمل می کند، طیف وسیعی از عملکردهای بیولوژیکی بدن را تنظیم کرده و باعث ارتباط عصب ها و هورمون ها می شود. یکی از مهمترین وظایف هیپوتالاموس حفظ هومئوستاز بخش های مختلف بدن در یک مسیر پایدار و متعادل می باشد که توسط مجموعه ای از هورمون ها انجام می شود.

گروهی از محققان پروفسور کای در مورداتفاقی که برای این سلولها در طول روند پیری موش های سالم رخ می دهد، متمرکز شدند. آنها دریافتند که تعداد سلولهای بنیادی هیپوتالاموس در موش های ۱۰ ماهه، (هنگام ظهور نشانه های معمول پیری) شروع به کاهش می کنند، موش هایی که طول عمرشان به طور طبیعی ۲ تا ۳ سال می باشد.  با گذشت حدود دو سال بسیاری از این سلولها از بین می رود و با ایجاد اختلال در این سلولها در موش های یک ساله، سرعت فرآیند پیری افزایش می یابد. پروفسور کای افزود: “موش هایی که سلولهای بنیادی هیپوتالاموس آنها مختل شده اند، سریعتر از حد طبیعی می میرند”. در گام بعدی سلولهای بنیادی هیپوتالاموس را به مغز موش های سالم پیر و موش هایی که سلول خود را از دست داده اند، پیوند زدند. در هر دو گروه از موش ها، شاخص های مختلفی از جمله آنالیز بافتی و ارزیابی استقامت عضلانی، هماهنگی، رفتار اجتماعی و توانایی ذهنی نشان داد که فرآیند پیری کند و یا معکوس شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *