شناسایی شباهت ژنتیکی سلول های بنیادی بزرگسال و سلول های سرطانی

محققان ویژگی های سلول های بنیادی بزرگسال را در سلول های سرطانی تهاجمی بافت های اپیتلیال مختلف پیدا می کنند. سلول های اپیتلیال به شکل چند ضلعی هستند که  پوشش سلولی سطوح خارجی و داخلی بدن مانند پوست، غدد و حفره‌های کوچک را می‌پوشاند و در همه اندام های داخلی بدن یافت می شوند. یافته های جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا لس انجلس آمریکا   (UCLA) نشان می دهد که شباهت های ژنتیکی بین سلول های بنیادی بزرگسال که مسئول حفظ و ترمیم بافت های اپیتلیال هستند و سلول های سرطانی تهاجمی بافت های اپیتلیال وجود دارد. این یافته ها حاکی از آن است که این سلول های بنیادی بزرگسال می توانند به درمان برخی از سرطان ها کمک کرده و در نهایت منجر به کشف داروهای جدید برای سرطان های پیشرفته اپیتلیال مانند سرطان ریه، پروستات و مثانه شوند. تقریبا همه انواع سرطان های اپیتلیال می توانند در بدن بیمار متاستاز پیدا کرده و به سرعت به سایر اندام های بدن مهاجرت کنند که در این صورت به درمان های استاندارد از قبیل اشعه و شیمی درمانی مقاوم بوده و جواب نمی دهند.

پژوهشگران این عرصه بسیار امیدوار هستند که با کشف خصوصیات مشترک سرطان های اپیتلیال تهاجمی بتوانند طیفی از سرطان های بافت های مختلف را درمان کنند. پیدا کردن ویژگی های مولکولی و ژنتیکی مشترک در میان انواع مختلف سرطان از این رو بسیار مهم است که می تواند منجر به هدفمند کردن دارو درمانی برای درمان سرطان هایی که به درمان های جاری پاسخ نمی دهند، منجر گردد.

در این مطالعات پژوهشگران خصوصیات ژنتیکی و مولکولی بافت های اپتلیالی سرطانی و سلول های بنیادی سرطانی که باعث تولید سلول های اپتلیالی سرطانی می شوند مورد بررسی قرار می دهند. فاکتورهای ژنتیکی و بیوشیمیایی  که باعث رشد سریع  سلول های سرطانی شده مورد بررسی قرار گرفته تا راهکارهای جدیدی جهت چگونگی توقف این رشد به دست آید. نتایج این تحقیقات  بر اساس تحقیق بر ۱۱ هزار بیمار و ۳۳ نوع سرطان بدست آمده است. محققان امیدوارند که کشف این نشانه های ژنتیکی سلول های بنیادی بالغ در آینده در مطالعات بالینی مورد استفاده قرار گرفته و برای بیمارانی که سرطان آنها تهاجمی است، استراتژی های جدید درمانی تعیین شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *