درمان سرطان با حذف هدفمند سلول های سرطانی

سلول های سرطانییکی از کلیدی ترین استراژی های سلول های سرطانی جلوگیری از آپوپتوز یا مرگ برنامه ریزی شده سلولی است. در تمام سلول ها، تنظیم کننده ها و مسیرهای سیگنالینگ جهت مرگ سلولی یا آپوپتوز وجود دارند که مدت زنده مانی سلول ها را تعیین می کنند. در بیماری سرطان، تنظیم کننده های سلول های سرطانی دچار اختلال شده و این اختلال باعث افزایش زنده ماندن و درنتیجه پیشرفت سرطان می گردد.

در مطالعات مدل های حیوانی از درمانی بنام میمتیک BH3 استفاده می شود، میمتیک BH3 با اتصال به تنظیم کننده BCL-2 باعث ایجاد مرگ سلولی می گردد. میمتیک علم تقلید مدل های طبیعی بیولوژیکی یا به زبان ساده استفاده از عناصر طبیعی جهت مدل سازی می باشد. در مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، پژوهشگران تعداد سلول های بنیادی جنینی انسان را در محیط آزمایشگاه افزایش داده و در طول پاساژ ها به دو زیر مجموعه مقاوم و حساس به آپوپتوز از این سلول ها به دست آمده است.

بررسی سلول های بنیادی جنینی حساس و مقاوم به آپوپتوز، نشان داد که فاکتور پروتئینی تنظیم کننده BCL2 در گروه سلول های مقاوم به این سیگنال، بیان بالایی دارد. پس از بررسی مارکرهای ژنتیکی و مولکولی سلول های مقاوم به سیگنال مرگ و تطابق آن با داده های موجود از پاسخ های درمانی به سرطان، مشخص گردید میمتیک BH3 به طور انتخابی می تواند سلول های مقاوم به مرگ سلولی را از بین ببرد.

درواقع استفاده از دُزهای مناسب و تنظیم شده میمتیک های BH3، باعث مرگ خودبخودی سلول های مقاوم به سیگنال  مرگ میگردد، در حالیکه در سلول های حساس به این سیگنال اختلالی ایجاد نمی کنند و این سلول ها بعد از درمان بوسیله فاکتورهای BH3  بدون هیچگونه آسیبی باقی می مانند. بنابراین درمان به وسیله میمتیک های BH3 یک استراتژی نوید دهنده برای حذف هدفمند سلول های سرطانی بدون آسیب به سلول های سالم می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *