مشاهده عملکرد و رفتار سلول های بنیادی هنگام ترمیم بافت

رفتار سلول های بنیادیمحققان مرکز سلول های بنیادی Yale برای اولین بار رفتار سلول های بنیادی را در بافت بازسازی شده یک پستاندار بدون رحم مشاهده و این سلول ها را دست ورزی نمودند. این محققان همچنین با استفاده از یک تکنیک تصویربرداری پیچیده نشان دادند که در موش های فاقد یک نوع معین از سلولها، موها رشد مجدد ندارند. همین روش علاوه بر مشخص کردن چگونگی ارتباط سلول های بنیادی با سایر سلول ها، میتواند موجب ترمیم در انواع مختلفی از اندام ها ازجمله بافت ریه و قلب شود. دکتر والتینا گرکو، استادیار ژنتیک و پوست در مرکز سلول های بنیادی  Yale، با کمک تیم تحقیقاتی بر روی رفتار سلول های بنیادی در فولیکول مو موش تمرکز کردند.

دسترسی به فولیکول مو اجازه تصویربرداری دقیق و غیر تهاجمی را از طریق یک تکنولوژی یه نام میکروسکوپ photon intravital  فراهم کرد. با استفاده از این روش، دکتر رامپولاس یکی از همکاران متخصص گرکو توانسته بود به بررسی تعامل بین سلول های بنیادی و تکثیر و تمایز آنها که تمام انواع سلول های موجود در بافت را تولید می کنند بپردازد. تعامل سریع این سلول ها با محیط، چگونگی تقسیم سلول ها و محل انتقال سلول ها و حتی نحوه تبدیل آنها به سلول های اختصاصی را تعیین میکند.

این تکنولوژی منجر به کشف بافت همبندی به نام مزانشیم جنینی شد، که در غیاب این بافت رشد مو در موشها رخ نمی دهد. سلول های بنیادی نه تنها موجب رشد مو در پستانداران از جمله انسان میشود بلکه می توانند به ترمیم و بازسازی بسیاری از انواع دیگر بافت ها کمک کنند. به نقل از دکتر گرکو درک تاثیر محیط بر رفتار سلول های بنیادی می تواند موجب پیشرفت کاربرد این سلول ها برای اهداف درمانی شده و مکانیسم بیماری هایی همچون سرطان را آشکار سازد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *