تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999

شرکت سل تک فارمد در طی ممیزی خارجی آبان ماه سال جاری، با وجود تغییر دامنه کاربرد و توسعه کسب و کارهای جدید، موفق به تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:1999 از شرکت IMQ ایتالیا شد.
شرکت سل تک فارمد در مسیر تعالی خود علاوه بر استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و آموزش، هدف بعدی خود را تعمیق فرآیندها و تعهد به ارائه آموزش کارا و همچنین نظامند بودن آموزش های سازمانی قرار داده است. این مهم با قرار دادن برنامه و اهداف استراتژیکی همچون حصول اطمینان پیاده سازی نظامند و موثر فرآیندهای سازمانی با نگرش مبتنی بر ریسک، تامین منابع کافی، خود کنترلی در شناسایی مغایرت ها، صدور اقدامات اصلاحی، مدیریت تغییرات و تعریف پروژه های بهبود روی می دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *