جوان نگه داشتن سلول های بنیادی جنینی با پروتئین عسل!

محققان استنفورد یک پروتئین مشابه پروتئین عسل غنی (royal jelly) در پستانداران را شناسایی کرده اند که باعث بهبود کشت سلول های بنیادی جنینی می شود. این پروتئین باعث می شود که سلول ها قابلیت تمایزی خود را حفظ کنند و بتوانند تحت شرایط تمایزی خاص به انواع سلول های تخصصی بدن تبدیل شوند. این یافته های غیر منتظره مجددا بحث هایی را پیرامون خاصیت ترمیم کنندگی عسل غنی بهمراه خواهد داشت و مهمتر از آن مسیر های جدیدی برای نگهداری طولانی مدت سلول های بنیادی در محیط کشت و تمایز آنها در زمان دلخواه فراهم خواهد کرد.

در این مطالعه که ۴ دسامبر ۲۰۱۸ در Nature Communications به چاپ رسیده است  دکتر وانگ و همکارانش بر روی ساختار پروتئین رویالاکتین، پروتئین مشتق از عسل غنی متمرکز شدند. آنها رویالاکتین را به محیط کشت سلول های بنیادی جنینی موش افزودند و پاسخ سلولی را مورد بررسی قرار دادند. از آنجایی که سلول های بنیادی تمایل به تمایز و تخصصی شدن دارند و نگهداری آنها در حالت بنیادی مشکل می باشد دانشمندان به دنبال جلوگیری از تماییز زودهنگام آنها بوسیله ی مولکول های بازدارنده هستند. دکتر وانگ و همکارانش توانسته اند بدون استفاده از مولکول های بازدارنده ی تمایزی، سلول های بنیادی جنینی را تا بیست نسل بوسیله ی پروتئین رویالاکتین در حالت بنیادی نگهداری کنند.
دکتروانگ  و همکارانش همچنن پروتئینی به نام NHLRC3 یافته اند که ساختاری شبیه به رویالاکتین دارد. NHLRC3 در سلول های بنیادی جنینی حیوانات و انسان ها در مراحل اولیه تکوین وجود دارد، این تیم تحقیقاتی نشان دادند که NHLRC3، مانند رویالاکتین، قادر به حفظ توان بنیادینگی در سلول های بنیادی جنینی موش می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *